Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare kokkerellerij goed is, daar na afloop van het diner eene medaille „voor goed koken" zal worden uitgereikt."

Aan alle dames werden nu de door haar klaar te maken spijzen opgegeven, en daarmede was dus de picnic voldoende voorbereid.

Het is Zondag morgen ongeveer zes uur. Een strakke heldere hemel kondigt een schoonen tropischen dag aan. Er waait een koel windje, dat nu nog wel wat al te frisch is, doch later op den dag naar waarde zal worden geschat. Voor ons huis staat een „dogcart", die de huisjongen zoo even heeft gezocht, en de Inlandsche koetsier wacht geduldig af wat er komen zal. Als moeder de vrouw klaar is, stijgen wij achter in, terwijl de jongen vóór, naast den koetsier plaats neemt. Onder vroolijk zweepgeklap gaat het voort en naarmate wij de plaats van bestemming meer naderen, zien wij ook van andere zijden meerdere families komen opdagen. Ieder is opgewekt en vroolijk en de dag belooft gezellig te worden.

Nabij het afgesproken punt aangekomen, stappen wij uit, daar het niet mogelijk is om per dogcart den weg verder voort te zetten. Reeds hooren we de tonen van den „Ronzebons". (Korps inlandsche muzikanten, met Europeesche instrumenten) 5 we zien echter nog niets.

Onder hoog opgeschoten klapperboomen dalen we langs een oude verweerde trap af, tot we plotseling voor den muur staan, die het bad van den Luitenant Chinees omgeeft. Rechts daarvan ligt een vrij groote pendoppo,

Sluiten