Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijken van vriendelijkheid, die hij van haar ontving, beschouwde hij enkel als toegift. Daar was iemand geweest, die zich zijner had aangetrokken. Dat was zijne vrouw. En die eene daad reeds gaf haar aanspraak op zijne eeuwige dankbaarheid, ook zonder dat deze daad door andere werd gevolgd.

Daar was echter ook nog een ander persoon jegens wien Kiske erkentelijk had te zijn: Minders! Hij was Kiske's huisvriend geworden, en kwam daar bijna eiken dag. De „rooie" onderhield zich dan wel het meest met Keetje, en Kiske vervulde bijna immer eene zwijgende rol, maar Kiske vond het goed, en hij luisterde met zeker genoegen naar hun gekeuvel. Ze hadden elkaar ook al zoo lang gekend, en de eerste oorzaak van Kiske's verandering was toch Minders geweest!

Keetje ging veel uit; gewoonlijk naar hare stiefouders in het naamloos kroegjen, waar ook de „rooie" thans weer zijn komen had.

Zij had dan ook alle tijd tot uitgaan, want haar man maakte het haar zoo gemakkelijk mogelijk. De vrouwen der militaire waschbazen hebben het gewoonlijk zeer druk, daar elke week al weer de wasch van eene heele compagnie voor hare rekening komt. Maar Kiske nam haar dit werk bijna geheel uit de hand en belastte zich bovendien nog met het grootste deel van de zorg voor de huishouding.

Daarbij was het hem ook nog gelukt wat loopwerk te krijgen voor een kantoor, en heel den dag, voorzoover hij geen dienst had. zag men hem daarvoor in de weer. Hij gunde zichzelven dikwijls geen tijd tot eten en drinken.

Sluiten