Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tenten der officieren van hunnen staf en nog meer achterwaarts, ter hoogte van het midden, verryst de tent van den bevelhebber.

Zouden we de kampstraat ten einde loopen, dan komen we in het kampement der bereden wapens, ingericht als dat der infanterie, maar hier legeren de officieren en de troepen aan de tegenovergestelde zijden en achter de tenten der manschappen verheffen zich de houten stallen en magazijnen.

Achter langs het geheele kamp loopt een weg, waaraan de cantines der officieren en minderen liggen, 's Avonds heerscht daar eene gezellige drukte, niet alleen in de cantines, maar ook op den weg daarvoor, die voor de kampbewoners al evenveel aantrekkelijks heeft als de Kalverstraat voor den Amsterdamschen flaneur.

In de uren van oefening, en die zijn natuurlijk in verband met het doel der troepenvereeniging vele, ligt het kamp stil en verlaten, bijna uitgestorven daar. Alleen de wachten en schildwachten, de koks en eenige weinige tentwachten bevolken de legerplaats en brengen den tijd door in werkelooze waakzaamheid of reppen zich om den hun opgedragen arbeid ten einde te brengen.

Maar in de tusschenuren en voor en na de oefeningen ontwikkelt zich in de straten der linnen stad eene bedrijvige drukte, eene vroolijke bedrijvigheid, waarvan de kortstondige bezoeker zich moeielijk een denkbeeld kan vormen.

Wie toch vertoeft vroeg genoeg in de legerplaats, om getuige te zijn van, wat we zouden kunnen noemen, de dienst der gemeentereiniging?

Sluiten