Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Wij spelen wel niet om des keizers baard," zei hij geruststellend, „maar ook niet om een picol suiker het fiche, gelijk de legende wil dat vroeger op de hoofdplaats dezer residentie, op Pasoeroean geschiedde. Doch daarover wel nader. Thans willen we maar eens eerst aan de wieg stooten, watblief? Hier is madera, en dit is vermouth, en dit is het „zoodanige", ge weet wel, van het bekende merk A V H en Z.

„Ik heb wel eens gehoord," zei Sillemans, „dat dit in vroeger tijd gelezen werd: Aan Velen Heil en Zegen, maar of 't waar is blijft de vraag "

„De interpretatie is voor 't minst gewaagd," erkende de Harde. „Jenever heeft slechts aan weinigen „heil en zegen" gebracht, maar onder die weinigen zou ik willen rangschikken lieden als mijne W e n i g k e i t, die weken achtereen voor hunne verstrooiing zijn aangewezen op hun eigen gedachten. En ook deze begeven ons op 't laatst. Wij hadden 't hier stil in den laatsten tijd, niet waar Hector ?"

Dit zeggende streelde hij een ruigen kop, die zich op zijn knie kwam leggen.

't Was die van een fraaien hond. welke thans uit de binnengalerij der woning te voorschijn kwam, rank gebouwd en hoog op de pooten, met den spitsen kop eens hazewinds en een zilvergrijze vacht.

„Zoo'n hond heb ik hier te lande nog niet gezien!" ontviel mij onwillekeurig.

„Dat geloof ik wel," repliceerde zijn meester, „'t Is een Schotsche herdershond, die mij aan den prijs in Engeland, aan passage en oppassing aan boord een zak vol geld gekost heeft. Hier op vierduizend voet hoogte

Sluiten