Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het dier, (dat alleen het vleesch der vrucht verteert en de boon of kern uitwerpt) ondergaan hebben; en voorts dat deze boonen door de pakhuismeesters voor „begünstigte Kunden" bewaard worden, omdat er de lekkerste koffie van gemalen wordt.

Zeker, het zijn de slechtste vruchten niet, waaraan de wespen (en de koffieratten) knagen. De loewak eet niet zulke groene, onrijpe bessen, gelijk ze maar al te veel bij de gouvernementspakhuizen ingeleverd worden. Maar 't klinkt wat vreemd te hooren gewagen van pakhuismeesters die klanten hebben, en „meest begunstigde klanten". Het Staatsblad van Ned. Indië geeft er toch slechts één aan, nl. het gouvernement."

Het pad had ons intusschen, al pratende, steeds hooger gebracht. De koffietuinen begonnen hier ijler en sehraler te worden, het gewas wilde blijkbaar niet meer zoo goed tieren als op de lagere gedeelten van het land. Het uitzicht was nu ook vrijer geworden en wij zagen voor ons donkere muren, spelend in diepe tinten van matgoud en ultramarijn. Het murmelend beekje neven onzen weg was ons een aangenamen reismakker geweest, 't Is waar, het praatte altijd maar door en altijd in denzelfden toon, doch 't was een toon der opgewektheid, van bruisend leven en schaterenden overmoed. Om dien voort te brengen was er genoeg van het heldere element, en genoeg van de groote steenen in de bedding, die zich maar hielden alsof ze het stroompje den doortocht wilden versperren, die het water deden zingen, 't Vroolijk beekje was ook nog niet zoo aan lager wal geraakt als, op sommige punten, de Brantas. Die hadden wij te Malang gezien en ge-

Sluiten