Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mocht ik de meest mogelijke hulpvaardigheid en medewerking ondervinden, en breng hier daarvoor mijn oprechten dank.

In het bijzonder wensch ik echter mijn erkentelijkheid te betuigen aan de Heeren: S. C. M. Knappert, J. C. van der MÜELEN, M. A. van rhede van der

Kloot, J. van der Minne en J. C. Gijsberti Hodenpijl van Hodenpijl, allen te 's Gravenhage, en aan de Heeren: jhr. Mr. E. A. van beresteyn te Utrecht, J. A. koopmans te Lent, p. loopuyt te Schiedam, jhr. J. J. de pesters te Zwolle, J. H. W. Unger, Archivaris te Rotterdam, Mr. J. de Vries van Doesburgh te Alkmaar en Dr. A. J. J. kloppert te Hilversum, die allen er het hunne toe bijgedragen hebben, om de verschijning van dit eerste deel te bevorderen.

De Heer JOHS. Wenning Yzn, Wapenschilder te Leeuwarden, ben ik dankbaar voor de uitmuntende wijze waarop hij zich van de hem opgedragen, dikwijls moeilijke taak, nl. het teekenen van alle, in dit deel voorkomende wapenafbeeldingen, gekweten heeft.

Van het Genealogisch-Heraldisch archief te Rijswijk, ontving ik uit hun rijke collectie nScheffer', een menigte familie-advertenli'én uit couranten, opgenomen van pl. m. ijq6—1896, die den genealogischen onderzoeker van veel nut zijn, vooral bij het vergelijken zijner gegevens dezer eeuw.

En ten slotte, maar in dit geval, zeker vlast not leasf' een hartelijk woord van dank aan mijn stadgenoot, den Heer willem örektraan, de ijverige verzamelaar, de bezitter van vele unica op het gebied van Schiedam s geschiedenis.

Sluiten