Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het wapen der familie Poort is als volgt:

In goud een rooden poort. Helmteeken: een gouden sleutel tusschen een vlucht van rood en goud. Dekkleeden: rood en goud.

De in de Genealogie bedoelde Elisabeth Poort is dochter van Laurens Poort, gedoopt te Schiedam den ien November 1675 en van Catharina van Hoorn, met

wip liii Innvilp tf» Srhipdam

Poort. den 2oen April 1609.

Zij is kleindochter van: Jan Poort, Kapitein-Luitenant ter zee in 1690, die huwde te Schiedam den 8en Juni 1670 met Maartje Goverts.

Van het geslacht Poort, dat, met Hodenpijl en Loopuyt, tot de oudste Schiedamsche families mag gerekend worden, zijn uiterst belangrijke aanteekeningen in ons bezit, die door de welwillendheid van den Heer J. van der Minne te 's Gravenhage aanmerkelijk werden aangevuld. Wij hopen in een der volgende deelen van ons «Gulden Boek", hetzij eene volledige genealogie, of een fragment-genealogie van deze familie op te nemen.

Bij die genealogie zullen wij dan tevens een en ander mededeelen over de daaraan verwante geslachten Houck (thans »Hoek") en Spieringshouck (»Spieringshoek").

(5) Hij werd den 30en December 1744 als student in de Theologie, aan de Hoogeschool te Leiden, ingeschreven. Den 23en Maart 1752 wordt hij beroepen als Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Rockanje. In 1768 vertrok hij van daar, als beroepen Predikant te Giessendam en Neder-Hardinxveld en verkreeg als Predikant dier gemeente in 1780 zijn Emeritaat.

In net Alb. Stua. Acad. Lugd. Bat. vinden wij hem nog ingeschreven op 53jarigen leeftijd op den 4en Januari 1781 als

Laurentius Knappert, Schiedamo-Batavus V. D. M. Emer-Giessendamensis Hon. Causa. gratis inscriptus.

In de Doop-Registers te Schiedam is hij ingeschreven onder den naam van Laurens.

In de Begrafenis-Registers aldaar komt hij voor als volgt:

27 Februari 1811. Ds. Laurentius Knappert, oud 82 jaren en 4 mnd. gew. in de Boterstraat, nalatende 11 kinderen of verdere descendenten, overleden 23 dezer.

(6) Delia. In zijn uiterst belangrijk artikel getiteld *De

Sluiten