Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brielsche Vroedschap in de jaren 1618—1724" in het Alg. Ned. Familieblad deelt de Heer de Jager ook een en ander mede, betreffende het geslacht Delia, waarvan wij hier eenige wetenswaardigheden overnemen.

Paulus Jacobse Delia, geboren te Brielle, huwde aldaar als j. m. 30 December 1714 voor de eerste maal met Jannetje Willems de Breur, j. d., die den i8en Juni 1720 begraven werd. Hij hertrouwde den 2gen October 1720 met Leuntje van der Bel, weduwe van Vincent Hoogendijk, die den 2oen Juli 1721 begraven werd. Ten derden male huwde hij te Zwartewaal den 23e" November 1721 met Dirkje Preuyt, j. d., wonende te Zwartewaal.

Uit dit laatste huwelijk werden te Brielle negen kinderen gedoopt, waarvan er echter zes op jeugdigen leeftijd stierven. 1

Van de overlevenden zijn ons bekend Maria Delia (zie kwartierstaat Gijsberti Hodenpijl) en de in de genealogie «Knappert' bedoelde Jacoba Delia.

Bij den doop te Brielle den 6cn Februari 1761 van het eerste kind uit het huwelijk van Laurentius Knappert en Jacoba Delia, Simon Cornelis genaamd, waren getuigen Simon Knappert en Anna de Jager.

(7) Paulus Theodorus Knappert werd op 17-jarigen leeftijd als student in de Theologie den 2ien Mei 1779 onder het rectoraat van Prof. Dionysius van de Wijnpersse aan de Hoogeschool te Leiden ingeschreven.

(Alb. Stud. Acad. Lugd. Bat. pag. 1130).

(8) Zijn eerste huwelijk vinden wij ingeschreven in de Ondertrouwboeken te Schiedam als volgt:

13 Maart 1782. Simon Cornelis Knappert, J. M., geb.

in Brielle, en Anna Schelts, J. D., geb. te Schiedam, beide won. alhier, (in huys angetekent). De bovenst, personen zijn m huys getrouwt ten overstaan van de Hr. JacoD Heereman, Corn. Heereman en Jacobus Knappert den 2 April 1782.

Hun zoon Laurentius, bij wiens doop > Laurentius Knappert, rustend predikant van Giessendam, etc.", als getuige fungeerde, overleed, zooals uit de genealogie blijkt, den sen Augustus 1783.

De tweede vrouw van Simon Cornelis Knappert, Arnolda Anthonia du Pont, waarmede hij den 22en September 1795 te Schiedam ondertrouwd is, werd geboren te Maastricht (zie Genealogie), maar woonde ten tijde van haar huwelijk te Engelen, waar haar vader als artillerie-officier, zich van een hem opgedragen taak 1c^v60Li

Simon Cornelis Knappert werd geadmitteerd tot het Groot-Burgerrecht van Schiedam den igen Februari 1780.

Anna Schelts is niet te Schiedam overleden, want

Sluiten