Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thomas Joannes Pigeaud, Adrianus Knappert en Dr. Anthony Gijsberti Hodenpijl.

Toen in het jaar 1787 de burgerij in verschillende steden zich verzette tegen de regeering van Prins Willem de Vijfde, ontstond er ook in Schiedam den 9 en 10 October opschudding tengevolge van het dragen van zwarte kokardens en ook aen 26^ van diezelfde maand bij gelegenheid van het ontwapenen van het Schuttersgilde, waarom ruiterij van Delft werd gezonden om de rust te herstellen.

Bovendien werden door den Prins twee gecommitteerden gezonden om verdere murmuratien en onheilen voor te komen, door alle meest bekwame middelen en wegen de gemoederen van de Burgeren en Ingezetenen met de Regenten te consolideeren en te verheelen, alle geschillen uit den weg te ruimen, mitsgaders de rust te herstellen en desnoods ook zodanige Regent of Regenten van de bedieningen van hare Magistraturen te ontslaan en anderen in derzelver plaatsen te benoemen en aan te stellen, als zijne Hoogheid ter bereiking van het voorschreeve heilzaam oogmerk noodig en dienstig zoude oordeelen. Door deze Gecommitteerden zijn alzoo tot Raden in de Vroedschap van Schiedam aangesteld de Heeren Pieter Schouhamer, Mr. Pieter Loquet, Heere van der Burch, Jan Jacob Mispelblom Beijer, Heer van Zuid-Scharwoud, Mr. Carel Joan Bosschaart. M. Dominicus Doom Jacobsz, Nanning de Greve, Isaac Tromer, Daniël Pichot, Mr. Thomas Joannes Pigeaud, Mr. Daniël Frangois Pichot, Mr. Willem van Walwijk, Adrianus Knappert, Dr. Anthony Gijsberti Hodenpijl, Cornelis Heereman, Arnoldus van den Berg, Hendrik van den Heuvel Lz., Mr. Ysbrand de Koek Czn. (behoudens deszelfs post als Secretaris dezer stad), Adrianus van Schaik, Daniël Pietermaat, Mr. Adriaan Maasdam, Jan van Wijk, Jan van der Valk, Cornelis Ruighart en Ruth Verboon.

Het wapen van dit oudSchiedamsche Regeeringsgeslacht, waarvan wij in een der volgende deelen van ons werk een Genealogie zullen opnemen, is:

Doorsneden: 1 gedeeld: a. in goud drie zwarte merels 2—1 (Niesen), doorsneden van goud op zwart met een St. Andrieskruis, geschaakt van zilver en rood, over de doorsnede (Van der Dussen); 2 in goud een gaande zwarte beer (Den Beer).

Den Beer.

Sluiten