Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Raad, Burgemeester en Raad-Pensionaris der stad Gouda enz. syn neeff, ende

Cornelia van der Heim, geadst met den Wel-Ed. Heer Df Adam van der Heim, Oud-Raed en Burgemeester deeser Stad Schiedam enz., haar vader, en de Wel-Ed. Gestrenge Heer Mr Johan van der Heim, Raad en Burgermr des voorsz. Stad Schiedam, enz. enz-, haar broeder, alsmeeden den Wei-Edel Gestrenge Heer Frangois van der Tijt, Rentmeester van den landen van Schieland, haar aangehuwde broeder.

Op Woensdag den 4en December 1726 syn de nevenstaande personen in Huys getrouwt ten overstaan van d'Heere Eduard van der Gon, President Burgerm', Dr Pieter Ribus en Cornelis Voogt, Schepenen.

(10) De in de genealogie bedoelde Mr. Johan van der Does was zoon van Jan van der Does, Hoogleeraar te Harderwijk, Pensionaris van Gouda, Raad en Burgemeester aldaar, Lid der Staten-Generaal, Dijkgraaf van de Krimpenerwaard, Geboren te Delft den 3oen December 1644. Overleden te Gouda den 401 April 1704. Hij huwde den isen September 1677 met Elisabeth van der Dussen (dochter van Adriaan Brunoszn. van der Dussen en van Adriana Cleyweg) geboren den 7en October 1657, overleden den 2oen Maart 1730.

Hij was kleinzoon van: Adriaan van der Does, Raad en Burgemeester van Schiedam, geboren den i4en September 1609. Overleden te Schiedam den 3en December 1665 (te Delft begraven). Hij huwde den 7en November 1649 met Maria Gooi (dochter van Egbert Gooi, griffier der leenen en Secretaris van het Hof van Holland en van Geertruyd van der Chijs, die later hertrouwde met Willebrordus van Nederveen, heer van Rijswijk.

Hij was achterkleinzoon van Mr. Johan van der Does, Secretaris van Gorinchem en van het Land van Arkel, geboren te Gorinchem in 1567, overleden aldaar den i2en Juli 1648. Hij huwde den ioen Mei 1602 met Elisabeth de Hoogh Adriaansdr., die den 2en Juli 1630 overleed.

Hij was achter-achterkleinzoon van: Simon van der Does, geboren te Harlingen den 2ien Juli 1546 en van diens eerste vrouw Mechteld Vink, (dochter van Cornelis Aartsz. Vink en van Johanna van der Haer).

Zie verder: Genealogie van het Oud-Adelijk Geslacht van der Does door C. J. Polvliet in het jaarboek van den Nederlandschen adel (Genealogisch Herald. Archief, 's Gravenhage).

(11) Uit een oude familiebijbel der > Van der Heims" nemen wij het volgende over. Van enkele der daarin vermelde kinderen hebben wij de doopacte te Vlissingen in de Registers kunnen vinden. Waar de overige geboren zijn is ons onbekend.

Sluiten