Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I7I9-

den i4en January is mijn vrouw verlost van een Soon, dewelke niet is gedoopt, omdat het kind des anderen daags gestorven is.

1721.

den 2oen Augustus is mijn vrouw verlost van een Soon, dewelke na mijn is genoemt Hendrik, waarvan de getuygen zijn broeder Cornelis Tasperse en suster Tohanna van der Heim.

1727.

den 2ien October des Dinsdaags omtrent half vijf uuren is mijn vrouw gestorven in den ouderdom van 39 jaaren seven maanden en 17 dagen en begraven op Maandag den 2701 October 1727.

1730.

Ik Hendrik van der Heim ben met mijn beminde vrouw Maria den Beer in den egten staat getreden op den eersten November 1730.

(13) Wij vinden hem volgenderwijs in het Alb. Stud. Acad. Lugd. Bat. ingeschreven.

27 Augustus 1736. Hugo van der Heim. Schiedamo Batavus 20 M.

Daaruit zou dus blijken, dat hij te Schiedam geboren werd. Wij vinden evenwel dat hij gedoopt werd te Rotterdam den 2oen April 1717, dus een week na zijn geboorte.

(14) Hij werd den i8en September 1769 als Jur. Student op i8.jarigen leeftijd aan de Hoogeschool te Leiden ingeschreven.

(15) Zij is, zooals uit de Genealogie blijkt, dochter van Mr. Arnoud van Kerchem, Schout van Vennip, en van Susanna Catharina Vermeren.

Zij is kleindochter van Mr. Willem van Kerchem, ' Ontvanger van de Extra-Ordinaris-Verponding te Amsterdam, en van Eva (?) Selckart.

Zij is achter-kleindochter van Mr. Frans Kerchem, geboren den i8en Juli 1667, Raad in de Vroedschap der stad Leiden, Schepen en Burgemeester aldaar, overleden te Leiden den 27en Februari 1734, en van

Crauwelaer.

Zij was in de jaren 1799—1811 Regentes van het Weeshuis der Hervormden te Schiedam en bevindt zich haar gebeeldhouwd wapen" tegen den schoorsteen der Regentenkamer van dat gesticht, aangebracht met die van Pieter Schouhamer, Isaac Tromer, Gerrit Brillenburg, Jacobus Ruighart Kzn., Elisabeth Beudt, Cornelia Bredero en van Wilhelmina Cornelia Maria de Merré.

Sluiten