Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in verband met andere gegevens die over deze kwestie in het bezit der familie Gijsberti Hodenpijl zijn.

De tegenwoordige leden van het geslacht Gijsberti Hodenpijl voeren het wapen zooals wij het bij de Genealogie opnemen, nl.: Gedeeld: i Gijsberti, 2 Hodenpijl (geschuinbalkt van goud en rood). Dit is ook volgens onze meening het eenige juiste, en kunnen wij de verschillende wijzigingen en veranderingen die er in den loop der eeuwen met het wanen >Ho-

Fig. 9. denpijl" hebben plaats gehad

slechts toeschrijven óf aan onkunde op heraldisch gebied, óf wel aan redenen van persoonlijken aard, die het vooral uit een politiek oogpunt of naar gelang der tijdsomstandigheden noodzakelijk maakten, dat ae herinnering, aan de nazaten van dit aloude geslacht, tijdelijk werd uitgewischt.

(1) Nicolaas van Hodenpijl, die door Boitet in zijn > Beschrijving der Stadt Delft", 1729, de Biechtvader van Geertruyd van Oosten genoemd wordt, is meer dan waarschijnlijk een broeder van genoemden Aloff. Van zijn biechtelinge verhaalt Boitet het volgende op bladz. 218:

•Binnen dese voorsz. XXX Jaren deser openbaringe des voorsz. visioens woende mede hier binnen Delft op den Bagynhoff twee sonderlinge devoten Bagynen, die daer leeffde in grooter veuricheyt tot Gode, als Geertruyt van Oosten, die binnen drie jaren voor d'eerste openbaringe ontfinck in haer syde, handen en voeten, die ghebenedide wonden ons Heere, ende hadde menige vurige Comtemplatie ende visioenen onder andere mede hier van deser Kercke, als zij haren Biechtvader Heer Claes van Hodenpyl dickmael te kennen gaff."

Op Pag- 397 van hetzelfde werk vindt men o. a. het volgende:

• Ook zou zy eenige voorwetenschap van de aanstaande belegering van Delft gehad hebben, want (toen) op zekeren tyd haar biechtvader Nicolaas van Hodenpyl een huis in de stad Delft willende koopen, heeft zy hetzelve hem afgeraden, zeggende, dat hy in korten tyd de huizen beter koop zou krygen, hetwelke aldus gebeurde, dewyl de stad belegert en overwonnen wierd."

Sluiten