Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jansdr weduwe wijlen Jacob Jansz Schoenmaecker met haer gecoren voocgtin desen Symon Jansz. van Vlaerdinge, seeker huys en erve staen aen achterweeg, belend enz.

Mey 1587. Maritje Jacobsdr weduwe wijlen Aryen Allertsz met haer gecoren voogt in desen Jacob Aryensz Schoenmaecker heeft vercoft Corn. Ysbrantsz de helft van seecker huys en erf staan in de Coninckstraat voor de somme van Dt carolus guldens, enz.

Aprillis 1596. Maertje Aryendr, wede van Za Gelant Dammisz, met haeren gecoozen voocgt in deze Gerard Muys, Secretaris dezer Stede, heeft getransporteert en opgedragen in vryen eigendom in handen van Jan Dirxks van Colen, Laecencooper, zeeckeren custingbrieff by Gerrit Lourissz, timmerman, ten behouve van Arent Allertsz verleden voor Mathys Muylewyk en Jan Willemsz van Haerlem, Schepenen alhier. (Zie ook aant. 23).

(17)

Van Klepenberg.

Het wapen van het Geslacht van Klepenberg is: Gevierendeeld: 1 en 4 in zilver drie zwarte weerhaken, 2 en 3 in zilver een klimmende roode leeuw met over alles heen een zwarte dwarsbalk.

De zoon van Jan van Klepenberch en van Aal Ariens Hodenpijl, Arnold, wordt genoemd als Ridder van het Heilige Graf van Jerusalem.

(18) «t* ^ I Aaltte Dtrksdr Vf.r-

burch is met haar echtgenoot begraven te Delft in de Nieuwe Kerk onder een zerk, waarop gebeiteld was:

'Hier leit begraven Cornelis Adriaensz. van Hodenpijl, starf den 14 October an°. 1594 ende Aeltgen Dirkdr Verburch syn huysvrou, starf den 3e" Mey anno 1596."

Rietstap geeft in zijn »Armorial" het wapen Verburgh (Delft) als volgt:

D'argent & une étoile de sa.acc. en chef de deux bourdons de pelerin de gu. passés en

Verburgh.

Sluiten