Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(35) Rietstap in zijn «Armorial Général" geeft als wapen van het geslacht »Penning" het volgende:

>Ex.: au i de sa au lion d'arg.; au d'arg. a trois pensées d'azur, tigées du même; au 3 d'azur k trois rencontres de boeuf au nat; au 4 de gu è, cinq bes d'or, 3 et 2 C: un lion ramp. d arg."

Op oude zegels van het wapen «Penning" komen echter in het derde kwartier in plaats van de aanziende ossenkoppen, drie vossen- of tvolvenkoppen voor.

(36) Den i^en Juli 1708 is ingeschreven in de Doopregisters te Schiedam:

Hester, 't kind van Anthony Hodenpijl en Dina Walen, getuigen Pieter Verkuip en Maria Pool, wede Walen.

In het doodboek der Parochie van Lommei, prov. Limburg (België), staat ingeschreven:

»Den ioen Februari 1738 naer den middag is gestorven Mevrouw Gysbertie en begraven op den vyftienden dito, achterlatende man en kinderen en is vyftien mael geluyt, is 2 gulde S stuyvers."

In het ondertrouwboek te Schiedam staat ingeschreven op 3 Juli 1727:

»Paulus Gysberti, j. m., van Amsterdam, woonende tot Delff, geadsisteert met de Heer en Mr Ghaspar van Kinschot, Hooft-Officier, Burgemeester en Raad der Stad Delff, en vrouwe Catarina Cornelia van Kinschot, huysvrouw van de voorn. Heer Ghasper van Kinschot, zyn neeff en nigte, ende Hester Hodenpijl, j. d., geboortig van Schiedam, geadsisteerd met de Heer Antony Hodenpijl, Burgemr en Raad deeser Stad, ende vrouw Dina Walen, huysvrouw van de Heer Antony Hodenpyl, deszelfs vader en moeder, woonende alhier."

»De voorenstaande Persoonen zyn in huys getrouwt, ten overstaen van de Heeren Eduard van der Gon, Burgemeester, Jan van der Valk en Dominicus Doom Junior, Schepenen, op den 23en July 1727."

In huys aengeteekend.

Dit huwelijk is te Delft ten bepaalden tijd afgekondigd.

Op den 5en Juli 1727 staat ingeschreven: Pauwelus Gysberty, j. m., alhier, met Hester Hodenpijl, j. d., te Schiedam.

Paulus Gysberti, was de zoon van Paulus Gysberti en Yda Amsterdam. Hij beschreef het overlijden zijner vrouw aldus:

M738. 10 Febr. is mijn huisvr. Hester Hodenpijl in den ouderdom van 29 jaren en zes maanden (nadat zij verlost was van een dood kind) in den Heere gerust

(37) Hij is gedoopt te Amersfoort den 301 November 1643 en is 15 December 1712 te Amsterdam in de Nieuwe Kerk begraven.

Hij huwde 13 Maart 1675 te Leiden met Jacoba Ar-

Sluiten