Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(38)

(39)

dinois, gedoopt te Leiden in de Hooglandsche Kerk den ien Maart 1643, waarbij getuige was Jacomyntjen Ardinoy.

In het trouwregister der Hooglandsche Kerk te Leyden vindt men op 13 Maart 1675:

•Paulus Gijsbrechs, coopman, jongman van Amersvoort, wonende tot Amsterdam, vergezelschapt met Herman Gysbers syn broeder mede aldaer, ende met Martinus Ardinois syn bekende op de Brêestraat met jacoba Ardinois, weduwe van Ds Petrus van Leeuwen, wonende op het Steenschuyr, vergs met juffr. Jaecquemine Ardinms haer meuy mede aldaer ende met Catharina Ardinois haer suster tot Amsterdam."

Te Amsterdam vindt men in de ondertrouw-registers:

»Op 15 Maart 1675 zyn op acte van A. Dorrevelt, predikant tot Leyden ingeteekend Paulus Gysberts, coopman van Amersfoort en Jacoba Ardinois, weduwe van Petrus van Leeuwen."

Blijkens een register van belastingschuldigen in de 100ste penning wordt Jacoba Ardinois in 1674 vermeld als Weduwe. In 1675 of 1676 is ze met haar tweeden man naar Amsterdam getrokken, 't geen blijkt uit een opgaaf van belastingschuldigen, door ae Amsterdamsche Magistraat aan die van Leyden gedaan.

Hij huwde ten tweede male met Susanna Vliethoorn.

Men vindt te Leiden, Reg. Z, fol. 289, op 2 Maart 1690 aangeteekend Paulus Gysberts, wed' van Jacomina Ardinois, wonende tot Amsterdam vergezelt met Hendrick Korff, syn swager mede tot Amsterdam, met Susanna Vliethoorn, wede van

Willem van Thol, wonende op t' Rapenburgh, vergeselt met juffr. Josina Hoognboot, haer schoonsuster op de Papengraft ende met juffr. Theodora Drijver haer nicht op Steenschuyr.

Het wapen der familie »Vliethoorn" is:

In zilver drie roode burchten van drie verdiepingen en met daken.

Vliethoorn.

Hij is geboren 14 November 1678 te Amsterdam en gedoopt in de Westerkerk aldaar den 25"! November 1678. In het doopregister vindt men:

Paulus, zoon van Paulus Gijsberts en Jacomina Ardinois, getuigen Harman Gijsbertz. voor Wouter Gijsberths, Henarick Corf voor Ernst Gobel, Catharina Ardinois voor Jacomina Boock of Poock. Hij overleed te Amsterdam 15 Juni 1714.

Sluiten