Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het voornoemste van die vier perceelen, te weeten de voornoemde Hoge Heerlykheyd en ambachts Heerlykheid van Lekkerkerk en Zuydbroek c. a. heeft gekoght, en de daermede volgens Interpretatie en expresse wil en bevel van den Souverain, eveneens als den voornoemde Maurits Lodewijk Grave van Nassauw behoorlyk is verleijt geworden."

Hij is eenter, gelijk uit een aanteekening ten archieve der gemeente Lekkerkerk te vinden, pas den i2en October 1723 »uit kracht (gelijk het heet) van brieven van onwillig decreet, geïnterponeerd tot laste van Maurits Lodewijk van Nassau, heer van de Leek Besemeerd etc." als zoodanig door de overheid erkend geworden (cf. voor dit alles de Schoonhovensche Courant 1897, No. 1780, 1784, 1787, 1797, 1801, 1802, 1806, 1809, 1814, 1817, 1823).

(7) Zij was van 1733—43 Heemraad van Lekkerkerk, doch woonde te 's Gravenhage.

(8) Hij woonde in 1744 te Rijswijk blijkens een brief van Nicolaas Elias (geb. 1690 f 1752), Burgemeester van Schiedam aan zijn broeder Mr. Arnoldus Elias, boekhouder in de wisselbank te Amsterdam (uit het familiearchief van Jhr. Mr. C. H. Backer te Amsterdam):

Gepasseerden Saturdag syn wy met ons maan-

delyk geselschap na »West Camp" geweest, synde de buytenplaats van den Heer Pielat liggende een half uur reydens buyten den Haag. Wij reeden hier ten half negen uuren vandaan en wy arriveerden daar omtrent half twaalf uuren. ik had in myn coets de Burgemeesteren van Bulderen en Doorn, en de coopman Doorn. Ik wil bekennen, dat ik noit een plaats nog huys van die superbiteyt gesien heb. alles is vorstelyk aangeleyt en men heeft er overal de fraaysten gezigten die men voort oog sou kunnen schilderen, daar svn seekerlyk considerabele capitaalen in verspilt dat geen wonder is, want het is uyt Conings beurs gemaakt, en aangeleyt door de Heer van Schuylenburg, Raad en Rentmeester van de Coninglyke domaine, die plaats is nu nog groot omtrent 12 morgen en doen de Heer Pielat deselve kogt voor f 25.000.— was er nog aan een Coninglyke salon aan de vaart, met nog 6 morgen plantatie, welke salon en plantatie Pielat verkogt heeft voor f 10.000.—, so dat de plaats hem nu maar kost ƒ15.000.—, doen alles by eikanderen was, was het een Coninglyke lusthof en paleys die plaats wert nu onderhouden door 3 mans en een vrouwspersoon. Indien de grond kley was dan soudense er wel eens so veel volk van doen hebben, ik geloof indien de Heer Pielat occasie had van die plaats te verkoopen dat hy geen gelegentheyt soude laten passeeren, door dien het huys seer costbaar van onderhout is, en hy seer aan de aeune kant is. ik wil

Sluiten