Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Capitein op de buitenpost Tanjongpoura (1784—1794).

In 1794 komt hij voor als oud-Majoor-titulair.

Aanteekening 11 is geput uit opgaven van 's Rijksarchief. Volgens opgaven der familie uit Ned.-Indië was hij Kolonel bij 't Regiment Wurtemberg.

(13) Hij heeft een natuurlijken zoon Gerardus Geerloff Pielat, vóór zijn huwelijk bij een Inlandsche vrouw verwekt. Deze woonde o. a. in 1864,66 en 71 te Soerabaja.

(14) Hij studeert 1862, 63 en 64 te Delft en wordt in 1866 bevorderd tot O. I. ambtenaar 2e klasse.

(15) Hij werd ingeschreven als student te Franeker 1708 (opgave Rijks-archivaris Leeuwarden), werd 1709 candidaat; als proponent beroepen te Berlicum (Juni) werd hij Juli 1710 aldaar bevestigd, en in Aug. lid van de Classis; anno 1714 werd hij naar Assendelft beroepen; 13 Juli 1718 werd hij beroepen naar Nijmegen, en uit het Raadsbesluit van 23 Juli blijkt dat hij 't beroep aannam. Anno 1728 werd hij tevens Predikant van Groesbeek; 26 November 1728 beroepen te 's Gravenhage, 6 Februari 1729 aldaar bevestigd, doopte hij aldaar den ijjen April 1748 Prins Willem V, van welke plechtigheid verschillende prenten zijn gemaakt, o. a. een in 't bezit van Jhr. Mr. E. A. van Beresteyn, Utrecht.

Van hem bestaat een afbeelding door D. Coster, naar J. Vollevens, o. a. in het bezit van denzelfde, en het Nijmeegsch Sted. Museum. Zie voor verdere bijzonderheden Romeyn: Friesche Predikanten.

(16) Zij is begraven in het familiegraf te 'sHage den isen April 1752.

(17) Blijkens: «Rijkdom ran 's Gravenhage a° 1742" woonde hij in de Wagenstraat, had een tractement van ƒ600.—, een jaarlijks inkomen van f 3000.—, bewoonde een huis van f 400.— huurwaarde en hield 3 dienstboden.

Hij werd den i2en Maart 1735 te Leiden alsjur. stud. (oud 22 j.) ingeschreven.

(18) Zij werd den ioen April 1758 in het graf bij hare moeder bijgezet.

(19) Hij werd ingeschreven als jur. stud. te Leiden den 26^ Juni 1725.

(20) Hij werd ingeschreven als student te Leiden den ien Maart 1738, Juni 1742 als proponent beroepen te Mijnsheerenland en Moerkerken, den 23"» September 1742 aldaar bevestigd, den 17e" December 1742 beroepen naar Zalt-Bommel, den i2en Mei 1743 aldaar bevestigd, den

Sluiten