Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22en September 1747 beroepen naar Delft, den i2en November 1747 aldaar bevestigd, den 28en Mei 1748 beroepen naar 's Gravenhage, den i8en Augustus 1748 aldaar bevestigd als eerste 9de Predikant.

Hü kocht, blijkens de registers der grafboeken van de Groote Kerk te 's Gravenhage, voor ƒ400.— een dubbele grafkelder (Alg. Ned. Fam.bl. X, p. 251, 252).

Van hem bestaat een zwartdruk door A. Schouman, o. a. op 't Nijmeegsch Museum.

(21) Hij werd a° 1709 aangesteld tot Vendrig in de compagnie van Capn Jacob Tuyningh (Cadet in 'tselve regiment) en den 2ien October 1717 (als Vendrighin de compagnie van Capn Langerack) ontslaegen uit den dienst, omdat >hn Eerstdaegs als Capitein in den dienst van Oostmdische Compagnie deeser Landen naar Oostindiën soude moeten vertrecken." (cf. Resolutiën van H.H. Gec. Raeden van de Staten van Holl. en W. Friesl. op 't Rijksarchief.)

Hij vertrekt a° 1718 als Capitein in dienst der O. I. C. met 't schip »Westhaven" naar O.I.

5 December 1719. Heemraad.

26 Januari 1720. Opperkoopman en Secunde van Ternate.

21 December 1722. Weder herwaerts geroepen om als Capn Militair dienst te doen (nl. Batavia).

24 Augustus 1724. Doet dienst als voren. 15 Mei 1725* Gaat als hoofd van 300 man naar

Bengalen.

21 Januari 1727. Gouverneur van Ternate. 12 December 1730. Behoudens qualiteyt en gage herwaerts afgelost.

29 Juni 1731- Raad-extraordinaris.

23 Juli 1731. Als zoodanig geïntroduceerd.

6 Juni 1732. President van Wapen.

6 » 1732. Colonel van de Burgerij.

12 September 1732. Commissaris over de zaken van Ceylon.

18 September 1732. Daarvan terug versogt.

23 Janueri 1733. Deselve transport te laten doen aan

Mr. D. v. Domburg.

1 Maart 1734. Reverteerd van Ceylon.

23 Juli 1734. Wordt naar Nederland verlost."

(Aanteekeningen uit het Rijksarchief.)

In de inventaris van 'slands archief te Batavia komt voor:

bl. 247. Memorie van overgave van het bestuur van J. C. Pielat aan E. de Haaze 1731.

bl. 299. Benoeming van J. C. Pielat tot Chef d'esquadre van de tweede bezending 24 Augustus 1734.

Hij is blijkens opgaven van het archief te Delft niet aldaar gehuwd den 13^ Mei 1717.

Sluiten