Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(6) Simonides Loopuyt komt in de Ondertrouw-Boeken te Schiedam voor als volgt:

17 September 1767. Simonides Loopuyt, geads. met Juffr. Elizabet Bakker, wede van Harmanus Loopuyt, zijne moeder, ende Elizabeth Voogd, J. D., beide geboren en woonende alhier, geads. met de Heer Cornelis Voogd, raad en oud burgemeester deezer Stad en vrouwe Anna Bakker, haar vader en moeder (in huis aangeteekent).

De bovenstaande personen zijn in huis getrouwt, ten overstaan van de Heeren Jan van der Heim, burgemr, Jacob Heereman en Izaak Tromer, Schepenen, den 7en October 1767.

In de Begrafenis-Registers te Schiedam staat hij aldus ingeschreven:

6 December 1782. De Heer Simonides Loopuyt, gew' op de Korte Haven, laat geen kinderen na.

(7) Cornelis Voogd, zoon van Stoffel Cornelisse Voogd, is gedoopt te Schiedam den i2en Juli 1694. Hij bekleedde aldaar verschillende stadsambten, als: Raad in de Vroedschap van 1725 tot T772, Schepen in 1725/26, 1728 29, i73i, 1733/35. Baljuw in 1741, 1752, 1755 en 1762, Thesorier van Oorlog in 1727, Burgemeester in 1737/38, 1740, 1744, 1748/49, 1768/69, Regent van de Hofjes van Belois van 1761 tot 1772.

Den 26en Maart 1716 is hij ondertrouwd te Schiedam met Anna Backer (dochter van Ary Rochuszn. Backer en van Grietje Tielemans van der Linde).

Van 1726 tot 1739 waren hij en zijn vrouw Regenten van het Weeshuis aer hervormden.

In 1745 werd hij benoemd tot lid van het Collegie ter Admiraliteit op de Maas, wegens Schiedam.

Hij overleed aldaar den 280 December 1772, in den ouderdom van 78 jaren.

Bij den doop ziiner dochter Elisabeth, welke plechtigheid, zooals uit de genealogie blijkt, te Schiedam den i8en April 1729 plaats vond, waren getuigen Stoffel Voogd, juffr. Ariaantje Maatleen en Grietje van der Linde.

De moeder van Elizabeth Voogd, was, zooals wij te voren reeds vermeldden, een dochter van Ary Rochuszn. Backer en Grietje Tielemans van der Linde, dus een zuster van Elizabeth Backer, de moeder van Simonides Loopuyt, waarmede Elizabeth voogd den 7en October 1767 te Schiedam huwde.

Sluiten