Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zooals uit de Genealogie blijkt, werden uit zijn huwelijk met Anna Maria Vollemans drie kinderen geboren.

(n) Cornelis Jansz. Loopuyt is ingeschreven in de ondertrouwboeken te Schiedam als volgt:

8 Januari 1687. Cornelis Jans Loopuyt, J. M., geads.

met Jan Jansz. Loopuyt, syn vader ende Lysbeth Cornelis, J. d., beyde van Schiedam, woonende alhier, geads. met Maertje Cornelis h?er suster.

Op den 3en December 1721 vindt men in de Begrafenis-Registers te Schiedam:

Cornelis Loopuyt, gewoont in het Broersvelt, laet kinderen na.

(12) In de Ondertrouw Registers te Schiedam is hij ingeschreven als volgt:

11 November 1719. Jan Corn. Loopuyt, J. M., geads.

met Cornelis Loopuyt, syn vader ende Abigael Cornelis, J. D., beyde van Schiedam, woonende alhier, geads. met Willemijntje Aarnouts, huysvrouw van Dirk Brouwer, haer Meuy.

In de geboorte-acte van hun zoon Adriaan wordt ook de geslachtsnaam der vrouw genoemd. Zij komt daar n.1. voor als Abigael Cornelis Brouwer. Haar vader was dus Cornelis Brouwer. Het is ons niet mogen gelukken haar doopacte in de Schiedamsche registers te vinden, waaruit waarschijnlijk ook de naam harer moeder zou gebleken zijn.

(13) Ary Loopuit en Jannetje Voogd, echtelieden en Jan en Neeltje Loopuyt komen den gen Mei 1767 met acte van indemniteit van Schiedam te Brielle. Ary (hij is ingeschreven als Adriaan Loopuyt) wordt op denzelfden datum ingeschreven als Poorter van den Briel.

In 1769 was hij er Commissaris der Loodsen.

Wij vinden in de Res. Mag. (deel 35, folio 76) dat er den 2301 September 1769 een klacht inkwam van den Commissaris der Loodsen Ary Loopuit.

Den 2Óen Juni 1773 vinden wij in dezelfde Resolutiën (deel 36, fol. 256) dat er een verzoek in kwam van Adriaan Loopuit, Commiss. der loodsen, betreffende de verplaatsing van het floddervuur achter Oostvoorne.

(14) Jan Loopuyt heeft, nadat hij zich met zijn ouders den gen Mei 1767 te Brielle gevestigd heeft, een zeer eigenaardige loopbaan gehad.

Den 24en September 1785 wordt in plaats van Willem Breugom, Jan Loopuit benoemd tot Marktschipper van Brielle op Rotterdam. (Res. deel 40, fol. 230).

Sluiten