Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Den 8en October van hetzelfde jaar wordt Jan Loopuit »op nieuws" benoemd tot Broodweger te Brielle, terwijl hij den 22e» November 1788 aangesteld wordt tot Chirurgijn van de Stad en de Godshuizen in plaats van Gerrit van Hengelen (Res. deel 42 folio 143 verso).

Hij huwde te Brielle den i2en Juni 1792 met Aaltje Breugom of Bruigom, dochter van Willem Breugom, den schipper waar hij in 1785 den Marktdienst op Rotterdam van overnam.

In het Doodboek te Brielle is hij ingeschreven op den 2oen September 1797 en als oorzaak van zijn dood opgegeven 'rotkoorts

In onze verzameling »advertentiën" bevindt er zich een waarin zijn weduwe zijn overlijden aldus bekend maakt:

»Mijn waardige Echtgenoot, Jan Loopuit, in leven Stads Chirurgijn alhier, is hedenmorgen na eene ziekte van circa veertien dagen, in den ouderdom van ruim 42 jaren, door den dood van mij ontrukt. Ik geve van dezen voor mij allertreffendsten slag, door den nu gewonen weg aan Famillie en Bekenden kennis, en verzoeke van Brieven wegens Rouw-beklag verschoond te blijven".

(15) Pieter Loopuyt is in de Ondertrouw-Registers ingeschreven als volgt:

31 October 1760. Pieter Loopuyt, J. M., geads. met

Abigael Brouwer, wede Jan Loopuyt, sijn moeder ende Alida Mak, J. D., beyde geboortig van Schiedam, woonende alhier, geads. met Maerten Mak haer vader.

B r i e 1,

den i8en September 1797.

Aaltje Bruigom, Wed. Loopuyt.

(16)

In rood een zilveren visch, zwemmende op een groene zee.

Over deze oud-Schiedamsche familie zullen wij in één der volgende deelen van dit werk uitvoerige genealogische aanteekeningen opnemen.

Mak.

Sluiten