Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

artikel "Gen. Aanteekeningen Geslacht Brouwer" door C. J. Polvliet. Alg. Ned. Familieblad 1890. pag. 12.)

Wapen. In een

brouwerskuip in natuurlijke kleur, onderaan vergezeld van drie zespuntige sterren.

Maria Elisabeth Brouwer, geboren den 2oen November 1722, overleden te Giessendam den 7en November 1808, gehuwd te Schelluinen in 1755 met Cornelis Brooshooft, geboren te Giessendam in December

1708. aldaar nvpr].-i 1 />n

Brouwer. 2601 November 1789. (Zie

hierboven aant. 21).

Zij was dochter van Johannes Brouwer, Predikant te Vuren en Dalem en te Schelluinen, geboren te Doodewaard den i6en Juli 1679, overleden te Schelluinen den i8en Januari 1748 en van diens tweede vrouw Elisabeth Broesterhuyzen, waarmede hij huwde den 3oen Januari 1722. Zij werd gedoopt te Lent den 25en October 1696 en overleed den gen April 1785.

Zij was kleindochter van Lambertus Brouwer, Predikant te Hien en Doodewaard, geboren in Maart 1646, overleden te Doodewaard den 2óen Augustus 1723 en van diens eerste vrouw Elizabeth Soet, waarmede hij den nen Augustus 1675 te Rhenen huwde. Zij werd geboren te Rhenen den 22en Juni 1644 en overleed te Doodewaard. (Zie artikel Gen. Aant. Geslacht «Brouwer" door C. J. Polvliet. Alg. Ned. Familieblad 1890, pag. 9

(23) In de Schiedamsche Courant van 6 Juni 1872 vinden wij het navolgende artikel aan Mr. Pieter Loopuyt gewijd. Wij meenen dat het belangrijk genoeg is, om hier een plaats te geven:

»De gemeente heeft het verlies te betreuren van een harer meest geachte ingezetenen. — De heer Mr. Pieter Loopuyt, wiens overlijden reeds eenige dagen werd tegemoet gezien, is in den nacht van gisteren zacht en kalm, in den ouderdom van bijna 81 jaren, aan zijne zeer talrijke betrekkingen, aan zijn vele vrienden, aan allen die hem liefhadden en vereerden, door den dood ontrukt geworden.

Een onzer meest geachte ingezetenen, — zeiden wij — en geen enkele, van die den overledene in zijn openbaar of bijzonder leven gekend hebben, zal dit ontkennen. Waardige zoon van zijn hooggeschatten vader, den

Sluiten