Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwart. Helmteeken: de wassenaar tusschen een vlucht van zwart en zilver. Schildhouders: rechts een aanziende

fouden leeuw, links een aanziend hert van natuurlijke

leur. Wapenspreuk: »Je ne change point."

Dr. Christiaan Joannes Vaillant, in de Genealogie vermeld, is zoon van Dr. Christiaan Joannes Vaillant, Med. Doctor, te Maassluis, Lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, geboren te Enkhuizen den ioen Januari 1782, overleden te Maassluis den z8en Mei 1863. Hij huwde te Warmond den 14e" October 1813 met Anna Maria Jacoba Byleveld, geboren te Leiden den 15™ November 1787, overleden te Maassluis den 23e" December 1862.

Hij is kleinzoon van Mr. Floris Abraham Vaillant, Hoofdofficier van Enkhuizen en Kapitein der Burgerij aldaar, Boekhouder bij de O. I. Compagnie en Schepen dier stad, geboren te Enkhuizen den September 1755, overleden te 's Gravenhage den 27e" Juni 1819. Hij huwde te Enkhuizen den ioen April 1781 met Sara Catharina Blok, geboren aldaar den 25™ April 1764, overleden te Maassluis den 28en Juni 1832.

Hij is achter-kleinzoon van Mr. Christiaan Joannes Vaillant, Secretaris der stad Enkhuizen, Ordinaris Gedeputeerde ter Vergadering van de Staten van Holland, Gecommitteerde in de Prov. Rekenkamer van Holland, Lid van de Vroedschap en Burgemeester van Enkhuizen, Bewindhebber der O. I. Compagnie, Hoogheemraad van de Beemster enz. enz., geboren te Leiden den 5en Januari 1719, overleden te Enknuizen den gen Maart 1781, en van diens tweede vrouw Elisabeth Blankaart, gedoopt te Enkhuizen den 25en September 1721, overleden den ien Januari 1760. Hij is achter-achterkleinzoon van Christiaan Vaillant, Directeur van den Levantschen Handel en Navigatie in de Middellandsche Zee, geboren te Leiden den ien Juni 1673, overleden aldaar den 3oen Juli 1742 en van

(27)

diens tweede vrouw Catharina Everardina van der Treek, waarmede hij te Leiden huwde den 29^ September 1716. Zij is geboren te Amersfoort den gen October 1685 en overleden te Leiden den 2ien September 1747.

Het wapen dezer familie is: In zilver een schuins rechts geplaatste zalm in natuurlijke

kleur.

Van Embden.

Sluiten