Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de groote platen," de voorkeur worden gegeven13). Men beschouwe den smid op bl. 97, het ezeltje bl. 127, en vergelijke de houding der gestalten op bl. 101 met 't prentje uit de eerste uitgaaf in van Eeghen, ,,Het Werk" enz., bl. 4. Het zwakke is krachtiger, hoewel soms ook zwaarder geworden. Met piëteit echter bedenken wij dat Luyken nog vóór zijn dood in 1712 deze tweede serie prenten vervaardigde doch de heruitgave van deze eerste „uitbarsting van zijn volle hart" niet meer beleefde. Overigens behoede het oordeel van van Eeghen over de duizenden etsen in de Amsterdamsche verzameling ons voor uitsluitende beoordeeling zijner zoo veelzijdige, puntige vaardigheid naar het hierachter te vinden graveerwerk.

De inhoud van „Jezus en de Ziel" is een Pelgrimreis, van ouds geliefde lectuursoort, welke wegwijzer was op een pad waarlangs zoekers uit allerlei kerk samenkomen en naar eigen keuze trekken konden met Katholieken of Protestanten 14); de groote mystieke Broederschap heeft hare diepgedoken verbindingsgangen onder de scheidsmuren der Kerkgenootschappen door. Ook Luyken beschrijft in het eerste Deel, hoe de Ziel afscheid neemt van haar huisgenoot, het Vleesch, den „ouden Adam" (I en II) en zich opmaakt om in de schoonheid der natuur (III), door de woestijn der zonde (IV), op den steilen berg der zachtmoedigheid (V) en in het dal van ootmoed (VI) haren bruidegom te vinden (VII). Voortaan zal deze haar niet meer verlaten, maar bij verduistering troosten, onder aanvechting bijstaan, en voor afdwaling behoeden (VIII— XIII). In de tweede Af deeling kan zij zelve reeds vele

13). In het Suasso-Museum; alwaar ook van de le uitgaaf (met kleine platen) drukken zijn van 1687 en 1744; alsmede van de 2e uitgaaf, groote pl. 1714, 1722 en 1771. In de Univ. Bibl. te Leiden vindt men 1696 (kleine pl.); 1714 en 1722 (groote pl.). De Amsterd. Univ.-Bibl. bezit 1692 (kl. pl.); de Stadsbibl. te Haarlem: 1678 (le druk); Prov. Bibl. Leeuw. 1685 (kl. pl.). i "). Zie aant. 12. — Vertalingen van Bunjans werken ver• schenen hier sinds 1682, geïllustreerd door Luyken; o. a. diens Christenreize naar de Eeuwigheid, in 5 jaren 4 malen herdrukt.

Sluiten