Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veel overtuiging© en bestraffinge nagaande en toonende dat het burgerlijke leven niet genoeg was om een Erfgenaam te worden van de onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis, die weggelegd is voor degenen die God liefhebben (1 Petrus 1:4), maar dat er moet gestreden worden (Matth. 7 : 14) om in te gaan, dewijl de poort eng en de weg smal is, die ten leven leidt.

Waarop hij, vurig door de Liefde van God ontstoken zijnde, resolveerde om een geheel andere manier van leven te leiden; zijn oud en slecht gezelschap verlatende, voegde hij zich bij de vromen van dien tijd, als Abraham Galenus *), Petrus Serarius en anderen meer 5), en sloeg den weg van verloochening met groote getrouwheid in, kloekmoedig afstervende al wat der natuur lief was, dezelve niet gevende als wat hij niet ontberen korde, nauwelijks bloote nooddruft nemende van spijs, drank, slapen, kleeding enz., hoewel hij 't zelve rijkelijk konde winnen, — om aldus zijns Heeren en Meesters voetstappen op 't beste na te -volgen, als zijnde de veiligste weg (2 Petr. 1 : 4) om der Goddelijke natuur deelachtig te worden, die men ook bijzonder in hem heeft zien uitblinken en waardoor hij is geworden een aangenaam Instrument in de hand zijns Makers; gelijk te zien is in zijne TIEN uitmuntende Tractaatjes, zoo vol zielroerende verzen, en op God verliefde uitdruksels, bekwaam om alle Godminnende Zielen meerder te doen ontvonken in de Goddelijke liefde, waarin hij ook nog lange zal leven nadat

4). 1622—1706, reeds bevriend met J. Luyken's vader. Hij was een der middelpunten in den kring der Collegianten en Doopsgezind Predikant te Amsterdam. De „colleges" waren brandpunten der reactie tegen het „kerkisme" dat o.a. op de Synode van Dordrecht 1619 had gezegevierd.

6). Vooral Antoinette de Bourignon, die op haar mystieke zwerftochten en na 't klooster te Rijssel in stilte te hebben verlaten, tusschen 1666 en 1671 hier toefdefl, invloed had o.a. op Petrus Serarius; door dezen en hare geschriften op Luyken, Swammerdam enz. Zie o. a. Steenbergen; van Berkum; Hylkema, Reformateurs. Enz.

Jezus en de Ziel 2

Sluiten