Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JEZUS en DE ZIEL.

HET EERSTE DEEL.

De Ziele door den trek des Vaders op gewekt ter bekeeringe, gaat zonder ommezien, met rechten ernst uit de wereld en uit haar zeiven, om te komen in God,

haar eersten oorsprong en rechte Vaderland.

[Zoo waarachtig a/s] ik leve, spreekt de Heere Heere, zoo ik lust heb in den dood des goddeloozen! Maar daarin heb ik lust, dat de goddelooze zich bekeere van zijnen weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uwe booze wegen want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Ezechiël XXXIII : 11.

Sluiten