Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op Ihet IX. Zinnebeeld.

Van onreine gedachten.

Verschrikt noch bedroeft u, o godlievende mensch, al hebt gij onreine invallende gedachten en lasteringen. Als gij uwen wil daar niet ingeeft, en dat het u zeer leed is, zoo weest tevreden en maakt er geen geweten*) van. Denk dat gij met uw verlosser Jezus Christus bespogen wordt, en lijd het gewillig om zijnentwille. Weet dat hij aan u niets zal laten geschieden of het zal u tot groote zaligheid gedijen, is 't dat gij u daar verduldig in gedraagt. Gelijk als het fijn goud, hoe dat meermalen door het vuur gaat, hoe dat het reiner en edeler wordt, zoo ook de edele mensch in zijn lijden, verzoeking en aanvechting; want hoe diezelve aanvechtingen onreiner, boozer en onuitsprekelijker zijn, hoe de mensch hierdoor al meer gereinigd en gelouterd wordt; want wat tegen den vrijen wille des menschen is, daar kan geen doodzonde in geschieden, maar het is den mensch bereidende tot een hooger verdienen en genieten in het eeuwige leven. Paulus zeit: Niemand wordt gekroond, dan wie ridderlijk strijdt, en daarin volhardt tot het einde toe. Want ik zeg u: wat tegen uwen vrijen Wil is, het zij zoo boos en onrein als het wil, hoovaardigheid, gierigheid, onkuischheid, of iets anders, dat is u niet bevlekkende, maar veel meer reinigende, louterende en bereidende tot onzen Heere, en tot zijn bijzondere genade. Daarom hebt goede moed, zijt vroolijk en niet treurig noch zwaarmoedig; of u somtijds booze, onreine gedachten invallen, zij zijn zoo boos als ze willen, stoot u daar niet aan; want zoo zij u tegen uwen wil invallen, zoo laat ze ook wederom uitvallen.

En of u dit allermeest toevalt 2) in uw gebed, en in uwen toekeer tot God, laat dat recht zijn in de name Gods, en lijd deze aanvechtinge en onreine vuiligheid ootmoedig en

*) gewetenswroeging. 2) overkomt.

Sluiten