Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelaten door den wille Gods. Weet dit: de mensch mag *) zich hierin zoo ootmoedig gedragen om der wille Gods, dat hij daardoor tot zulken genade komt, dat het hem geheel vreemd was2) indien hij door dezen weg niet was gegaan. Maar de mensch zal zich in dezen tegenwerp3) en lijden niet behelpen4), noch met woorden, noch met werken, maar alleen bloot met God, en hij zal dit dragen met een goedertieren herte en zich zeiven hierom niet pijnigen van binnen noch van buiten. Wanneer t dan den hemelschen Vader tijd dunkt, zoo kan hij u zonder alle twijfel daar wel van verlossen, en u voor deze pijnlijke aanvechtinge met hem zeiven duizendvoudig verheugen. Daarom gedraagt u goedertieren en doet de waarheid eenvoudig genoeg, en wat op u valt, zijt daarin uzelven onbe-

ho men: want wie zich zeiven te veel helpen wil, die worai

van God noch van de waarheid geholpen. Dengenen die

God liefhebben, zegt Paulus, werken alle dingen ten goede h).

*) vermag.

2) zou schijnen.

3) tegenspoed.

4) zelfhelpen.

5) In dit, waarschijnlijk ook böhmistisch proza, werkt middeneeuwsche mystiek zeer duidelijk, 't Bovenstaande zou Eckart heTjEëïTTcunnen zeggen. Ut Merswin, die aan 't slot van zijn „boek van de negen rotsen'' verklaart dat hij er in berustte dat God, na zijn geestverrukkingen, weder de grootste aanvechtingen over hem gehengde (zie „Vrije Fries", XV, bl. 262).

Sluiten