Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het XII. Zinnebeeld.

Van de veilijste_weg om door de duistere wereld te gaan in 't eeuwige Vaderland.

De Heere spreekt: Wie mij navolgt, die wandelt niet in de duisternis. Dit zijn Christus' woorden, door welke wij vermaand worden, dat wij zijn leven en zeden navolgen moeten, indien wij waarlijk verlicht en van alle blindheid des harten willen verlost worden. Daarom zij onze hoogste vlijtigheid, Christus' leven te overdenken. Christus leere gaat aller Heiligen leere te boven, en de menschen die den Geest Gods hebben, vinden daarin het verborgen Hemelsch brood. Maar het geschiedt dikmaals dat veel menschen kleine begeerte en vurigheid bevinden van 't gedurig hooren des Evangeliums, want zij hebben den Geest van Christus niet. Maar wie Christus' woorden redht en volkomen verstaan wil, die moet zich bevlijtigen, met al zijn leven

Christus gelijk te worden. ,

O arme verlegen Ziele, staande in t midden der memgerhande verdeeldheden dezer strijdende en nijdende wereld, daar de eene roept hier, en een ander daar, met w®l®nd® waar gij u in deze duisternis henen keeren zult, houd toch uwe oogen op het Lam Gods, volgt hem op de hielen, en zet uwe voeten in zijne allerheiligste voetstappen. Leert van hem zachtmoedigheid en ootmoedigheid; leert van hem liefde, goedertierenheid, gehoorzaamheid en lijdzaamheid tot der dood. Verlaat alle dingen met u zelven neemt uw kruis op en volgt hem door een gedurige dood uwer begeerlijkheden in ware armoede na. Tot deze dingen hebt gij geen licht eens geleerden Doctors van doenƒ) zoo uw wi maar in der waarheid tot God alleen geneigd is. Een goedhertig mensch vraagde een waren vriend Gods, welke de allerlouterste weg was, om tot het naaste einde te komen/ Waarop hij antwoordde: de naaste en zekerste weg hiertoe is

i) Het voorgaande is de aanhef der Imitatio van Th. a

Kempis. 2) van noode.

Sluiten