Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het lijden onzes Heeren JEZUS CHRISTUS, dat de mensch

met tfrontp Hankhapirlipirl on rlJl in Ar****

o "v-iwv «ii in i-ivii uiatc. c-ll

zich daarin verheelde h . al/nn dat d o moncrli m of o 11 /-»

_ ; , — — w w MMV «V 1I1V11UVU llivb aiic

vlijtigheid waarneme waarin hij nog gebrekkelijk leeft, en in welke dingen hij Christus' leven ongelijk zij; wat hem nog roert met lief en leed, aan die gebreken zal hij uit liefde afsterven tot een vergelding voor den hoogwaardigen dood van Christus, en zijn wil en lust verlaten inwendig en

uitwendig.

Dit behaagt God boven alle dingen, die hij van den mensch eischt en begeert. Wie dezen Weg ging, dien zoude de Heere zonder alle twijfel vorderen 2) in de allernaaste en verborgenste wegen, in zijn heimelijkste, bijzonderste, inwendigste, zaligste luisteren, waartoe zich niemand zetten moet, voordat hij dezen weg eerst heeft gegaan door dit sterven der natuur, inwendig en uitwendig, aan geest en aan natuur.

Zoo wie in dit stervei*.van zich zeiven het allergrondelijkst en waarachtigst uifgaat, in dien ontdekt zich de eeuwige Waarheid het allei^lootst en allerklaarst, en hij wordt gevoerd in de verborgen duisternis, in het stilzwijgen, in den diepen afgrond, daar de ware ruste is in God.

Wat loopen wij lang ginds en weder, zoekende een weg waardoor wij met onze eigen wil, met den ouden Adam in 't hemelrijk mochten ingaan! Zoo lang als wij den Dood vreezen, zullen wij van 't ware leven verstoken blijven. Een gedurige dood is de rechte weg tot God en 't eeuwige leven 3).

1) verdiepen.

2) doen vorderen.

3) Ook gedicht en Drent (dwaallichtpn rlnisfornicl T

afkeer (als B.) van dogmatisch getwist. L. bemoeide zich niet met al t rumoer, zelfs onder zijn geestverwanten veelvuldig. Hij was buiten, of in 't atelier. Zie ook Dr. Sabbe, Biogr. Schets bl. XII in de uitgave der D. Lier (Klass. Lettk. Pantheon).

Sluiten