Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De verlichte Ziele spreekt uit, hoe of op welk een wijze dat God de zonden vergeeft.

De nare duisternis en wordt niet weggenomen zoo lang het morgenlicht verbeidt van op te komen. Bedrieg u niet, o mensch! Gij wordt geen zonden kwijt, zoo lange als ge nog de oude Adam zijt.

't Is al bedrog; daar helpt geen bidden en geen smeeken, indien gij niet en wilt uw valschen wil verbreken; en trooste u ook wie wil, 't is leugentaal en valsch, gij houdt den last van al uw zonden op den hals. Als Christus reist in 't hert, dan wordt de nacht der zonden en alle duisternis in 't godlijk licht verslonden,

en zoo dat wezenlijk niet beurt *) in dezer tijd,

zoo blijft uw arme Ziel een nacht in eeuwigheid. Het gaat er zoo niet toe, gelijk gij hier wel hoorden, dat een misdadig mensch zijn schuld door sKonings

uit gunst vergeven wierd, daar ») hij niet beter werd maar bleef een schalk»), een dief of moorder in zijn hert. Neen, 't moet er anders gaan: een brandend vuur des

Heeren

moet d'ouden boozen menschen tot stof en asch verteeren; daar groent een leven uit, dat God in Christus mint, van alle schuld ontslaat en aanneemt als zijn kind.

Goddelijk antwoord.

Wascht u reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van

£%; sa » fsJrirA

Heere- al waren uwe zonden als scharlaken zij zullen wit worden als sneeuw: al waren zij rood als karmozijn, zi, zullen worden als (witte) wolle. Jesaja I : 16, 17, 1».

1) gebeurt.

2) ofschoon. ») bedrieger.

Sluiten