Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het XX. Zinnebeeld.

Hoe wij Christus wezenlijk in ons moeten hebben.

Alle vochtigheid die van buiten is, kan den boom met helpen, maar de vochtigheid die hij in zich trekt, geeft hem leven, wasdom en vruchtbaarheid.

Of het overal vol van Christus was, en Christus was of kwam niet in mij, zoo mocht het mij niet helpen, ik was en bleef een verdorven en vruchtelooze boom-

Dit is een Christen: die met den inwendigen grond, gemoed en wille zich tot de, in Christus Jezus geschonken genade heeft ingewend, en in den wille zijner Ziele geworden is als een jong kind, dat alleen hakende is naar de borsten des moeders, dat een dorst naar de moeder heelt en des moeders borst izuigt, waarvan het leeft.

Alzoo is ook die mensch alleen een Christen, wiens Ziel en gemoed weder in de eerste moeder — (waaruit des menschen leven ontsproten is, als in het eeuwige WUUKD, hetwelk zich met de rechte melk des heils in onze, aan God blinde, menschheid heeft geopenbaard) — ingaat, en deze moederlijke melk in zijn hongerige Ziele drinkt, waarvan de nieuwe geestelijke menschheid ontstaat.

Want dat is alleen een Christen, in wien Christus woont, leeft en is; in wien Christus naar den inwendigen grond der Ziele is opgestaan en levend geworden; die daar Christus' overwinning tegen Gods toorn, ook helle, duive , dood en zonden (als Christus' menschheid, lijden, sterven en opstanding) in zijnen inwendigen grond heeft aangetrokken; die daar het zaad der vrouw, als Christus in zijne overwinning, in zich ook overwint, en de slange in des boozen vleesches wille dagelijks den kop vertreedt, en de zondelijke lust des vleesches doodt.

Want in CHRISTUS alleen worden wij ten goddelijken kindschap en Christus' erven aangenomen; niet door een uiterlijken, vreemden schijn eener bijzonderlijke genade-

Sluiten