Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de heilige Ziele in dezen tijd ') zulk licht en zulk een

groote vreugde niet volkomen mag 2) 'bevinden?

Antwoord: Het hemelrijk is in de Heiligen in hun geloove werkende en bevindelijk; zij voelen Gods liefde in hun geloove, waardoor zich de wil in God overgeeft, maar het natuurlijke leven is met vleesch en bloed bekleed, en staat in den tegenzet 3) van Gods toorn, met de ijdele lust dezer wereld omgeven, welke het uiterlijke, doodelijke 4) leven steeds doordringt; waar op de eene zijde de wereld, op de andere zijde de Duivel, en op de derde zijde de vloek des toorns Gods in vleesch en bloed het leven doordringt en zift, waardoor de Ziele dikmaal in angst staat, wanneer de helle alzoo op haar aandringt en zich in haar wil openbaren. Doch zij verzinkt in de hoop van Gods genade, en staat als een schoone roze midden onder de doornen, totdat het rijk dezer wereld van haar afvalt in 't sterven

des lichaams. Alsdan wordt zij eerst recht in Gods liefde openbaar, wanneer haar niets meer verhindert. Zij moet dezen tijd met Christus in deze wereld wandelen; Christus verlost haar uit haar eigen helle, nadien hij haar met zijne liefde doordringt, en bij haar in de helle staat, en hare

helle in hemel verandert. 5)

1) in dit leven.

2) vermag te ondervinden.

3) tegenstelling.

4) sterfelijke.

5) BI. 94 en 95 Böhme. ed. Seh.. Bd 1 141 u • nn ?7

(al. 1 en 2), 39 (al. 1 en 2).

Sluiten