Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelijke voor het eeuwige en onverderfelijke verkiest, o, Aan welk een ontrouwen vriend verbindt gij u, aan deze bedriegelijke wereld, die haar beminnaars in de ure des doods niet de allerminste vertroosting toebrengt, hen verlaat, en laat ze arm, naakt en ellendig henen varen. Gij ziet dit immers dagelijks voor oogen. Waarom zijt gij dan nog zoo dol? Och, hoe gaarn wouden wij u tot onze gespélen hebben in het eeuwig groenende en vruchtdragende Paradijs, daar God onze Vader ons zoo vriendelijk verwacht en ons als zijne lieve kinderen der genade in zijn vaderlijke armen omvangen wil; daar wij eeuwig in volle vrede en vreugde voor zijn allerheiligste aangezicht zullen spelen.

Och, word toch wijs, en houd het voor geen waan! De dingen die verre schijnen, komen eindeling nabij. Waak op en bemerkt met aandacht, of gij in deze wereld thuis hoort.

Indien gij de vruchten eens vreemden lands eet, zoo gelooft gij wel dat er zoodanig een land is daar die vruchten gewassen zijn. Waarom zou dan de Ziele, etende de zoete vruchten des Paradijzes, nog twijfelen of er ook een Paradijs zoude zijn?

o Neen! En waart gij wijs, gij zoudt diegenen gelooven, die

liever sterven, eer dat zij u voorliegen zouden. Gij gelooft

toch doorgaans de gemeene 1) wereld wel; laat u het herte

niet langer verstokken en verblinden door hem die u

gaarne eeuwig in zijn gezelschap had.

1) gewone.

Sluiten