Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Ziele vergelijkt al het doen des werelds bij kinderspel.

Verwondert u dat zoo, o wijze wereldling,

dat ik mij niet verheuge in eenig wereldsch ding? Zoo weinig als gij u van tierten kunt vermaken,

en recht vernoegen Iaat van de allerminste zaken, en beuzelingen daar t onnoozel kind mee speelt, dat zich van wat gerings en kleins wat groots verbeeldt, zoo weinig kunnen mij alle aardsche dingen geven,

daar gij mede ovetbrengt den tijd van t gansche leven. Het geld en goed, het goud en zilver, de eed'le steen, de lekkre spijze en drank, de sierelijke kleên,

de macht en achtbaarheid, gediend en aangebeden, de schoolgeleerdheid, kunst en wereldlijke zeden, de weelde en wellust, en het vleeschelijk gemak, en and're cingen, die hooren J) om het pak,

den groven, zwaren last der Zielen te vergrooten dat alles zie ik aan als gij der kinderen kooten, 2)

en minder speeltuig, daar zich 't knaapje mee vermaakt in zijn onwijrheid, eer t tot de deftigheid geraakt.

Maar God .zij lof, wij zijn die kindsheid al ontwassen; 't vermaak der kinderspels en zoude ons niet wel passen voor 's Vaders oogen, die ons tot wat hooiers riep,

toen hij de Ziel zoo schoon tot zijn vriendinne schiep. Hij zelve is de Schat der Ziel, en die hem vinden, die achten 't al, met mij, voor ijdelheid en winden.

Zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zittende aan de rechter(hand) Gods; bedenkt de dingen die boven zijn, met

Goddelijk antwoord.

die op de aarde zijn. — Col. III : 1, 2,

>) erbij hooren.

2) koot-spel (zie 't prentje).

Sluiten