Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem in de ongeschapenheid, opdat de loutere geest des menschen alzoo één met hem worde. Mocht het zijn *) dat de mensch zich zeiven zien kondc, zoo zag hij zich zeiven zóó bovenmate edel in God, dat hij ganschelijk meende2), hij ware zelve God en dan zag hij zich zeiven honderdduizendmaal edeler dan hij zelve is.

Een ander mag zijn duren tijd besteden,

om t logge lijf met sierlijkheid te kleeden,

opdat het dier in een gemaakten schijn het schoonste kind en aangezien zou zijn,

terwijl de Ziel, die eeuwig blijft in 't leven,

met duisternis ellendig is omgeven,

en voor 4) het beeld der Godheid, na den dood het slangenbeeld 5) moet dragen al te snood. —

Wij willen maar de inwendigheid versieren,

en vleesch en bloed, dat dier, zoo hoog niet vieren.

Die ezel mag onwaardig henen gaan;

men mag hem vrij bespotten en versmaan;

wij willen niet op zijn gevallen passen 6)

als t nieuwe beeld maar aan de Ziel mag wassen en worden tot een tempel toebereid,

daar God in woont met zijne Majesteit.

]) kon het geschieden.

2) meenen zoude.

3) aanzienlijk, voornaam.

4) in plaats van.

6) het beeld (teeken) van den Verleider, den Duivel. 6) op zijn believen letten.

Sluiten