Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

medelijden te hebben? Dat is Jezus Christus, onze Heere, die voor ons geleden heeft en gekruist is geweest.

Het is voorwaar een groote troost voor degenen die droevig, en op verscheiden manieren gepijnigd zijn, dat Christus ook verzocht, droevig en met veel smarten voor ons gepijnigd is geweest.

Het dunkt veel menschen een hard woord te zijn, als men zegt: Verloochent u zeiven, neemt uw kruis op en volgt JEZUS na. Maar 't zal nog veel harder om te hooren zijn in 't jongste gericht: Gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur. Want die nu gaarne hooren spreken van 't kruis te dragen, en dat volgen, die zullen dan niet vreezen voor het gruwelijk woord der eeuwige verdoemenis.

Het teeken des kruises zal in de lucht zijn, als onze Heere ten oordeel zal komen. En dan zullen alle de dienaars des kruises, die zich zeiven hier met Christus gekruist hebben, tot denzelven Rechter Christus met een goed betrouwen komen.

Waarom ontziet gij u dan, nu het kruis te dragen door hetwelk men tot het eeuwig Koninkrijk komt? In 't kruis is de zaligheid gelegen; in 't kruis is het leven; in 't kruis leit het beschermen tegen de vijanden; in 't kruis leit het instorten der hemelsche zoetigheid; in 't kruis is de

kracht des herten: in t krui1; Ipit rlp Kliiricrfian do.c

Geestes 1)

1) Hoe weinig vermoedde de jonge man die bii deze woorden.

in lö/ö znn Drent en öpriirht atrirnktp Hat h,, maar- Tfi

later een nieuwe uittfaaf vnnrhprpiH PnH 7£>1f nn 70r\VD0l konrnn

Vino ZOU terupzien a s waarvan na n oiHinrf k YTY O

vertelt. Hoeveel innitfpr dpvnplH ic nn Aovo T-»*-or«+ A«

houding der kruisdragende gestalte dan in de eerste, kleine uitgaaf. Zie ook vers op bl. 166.

Sluiten