Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordig niet mijns zelfs, maar van Christus zij, en dat hi] als de gekruiste in mij leve. Want ik ben met Christus aan t kruis gehecht en draag altijd het sterven des Heeren JEZUS in mijn lichaam om, opdat ook het levem des Heeren JEZUS in mijn lichaam openbaar worde. Gelijk als men nu zegt, dat de knechten des Antichrists het teeken des Diers 1) zullen hebben aan hunne rechterhand of aan hun voorhoofd, alzoo zullen de met Christus vereenigde zielen het teeken des levenden Gods niet alleen aan de voorhoofden of aan de handen of andere leden des lichaams maar inwendig in het herte dragen, Gelijkerwijs wij gedragen hebben het beeld des aardschen (menschen), alzóó zullen wij ook dragen het beeld des hemelschen. 2)

Ons herte moet zijn gelijk een penning des hoogsten Konings, die met zijn beeld geteekend is. Onze Heiland wil dat wij hem voor een zegel zullen hebben in onze betrachting en werken, en zijn teeken zoowel in onze woorden als werken indrukken. Want alzoo zullen zij koninklijke en niet valsche munten zijn, als dewelke met des Konings beeld zijn geteekend. Gelijk als nu de penningen haar waardigheid3) hebben van des Konintfs beeld, alzoo

hebben de werken en gedachten, dewelke van het herte komen, hunne verdiensten alleen van Christus, en alzoo veel als een hert gelijkvormig is zijnen Heere, wiens beeld het draagt, alzoo veel zal het aannemelijk voor God zijn. 4)

*) van het Beest uit Openbaring 13 : 6.

2) 1 Cor. 15 : 49.

3) waarde.

4) 't Prentje is verwant aan Vaenius, bl. 29.

Sluiten