Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Stemme Gods voert haar vreugde door de Kreatuur, als door een Instrument gedurig en eeuwig uit. De Kreatuur 'is de openbaring der Stemme Gods; wat God in de eeuwige Gebaring zijns eeuwigen Woords uit het groote Mysterie des Vaders eigenschap is, dat is de Kreatuur in een beeld, als een vreugdenspel, waarmee de eeuwige Geest speelt. Alle eigenschappen des grooten eeuwigen Mysteries der gebaring aller wezens zijn in de Heilige Engelen ,3) en menschelijke kreaturen openbaar; en ons is niet alzoo daarvan te denken, alsof de Kreaturen maar stille stonden, en zich over de heerlijkheid Gods verheugden en maar in vreugden sidderden: neen, maar gelijk als de eeuwige Geest Gods in het groote Mysterie der Goddelijke gebaring van eeuwigheid tot eeuwigheid werkt, en de oneindelijke en ontelbare wijsheid Gods gedurig openbaart; gelijk als de aarde gedurig schoone Bloemen, Kruiden en Boomen als ook Metalen en Wezens baart, en de eene tijd heerlijker, sterker en schooner te voorschijn brengt als de andere; en gelijk haastig 14) in 't wezen het eene opgaat, 1 ) het andere onder, en eene gedurige genieting en arbeid daar mede is: aizoo is ook de eeuwige gebaring des Heiligen Mysteries in groote kracht en wederbrenging, daar de eene Goddelijke vrucht der groote liefde, begeerte nevens de andere in 't Goddelijke wezen staat, en het is als een gedurig worstelen en bloeien der schoone verwen, en een lieflijke «uk uit de Goddelijke kracht, 15) naar de eigenschap der ^ordelijke natuur, een gedurige goede smaak der liefde ui o delijke begeerte. Al hetgeen waarvan deze wereld een aardsche gelijkenis en spiegel is, dat is in t Goddelijke rijk in groote volmaaktheid in 't geestelijke wezen; niet is het maar Geest als een wil of gedachte, maar het is wezen, lichamelijk wezen, sap en kracht, maar tegen de uiterhj e wereld als on-begrijpelijk; want uit dat zelve Geestelijke

13j krachten Gods, gepersonifieerde openbaringen van Gods

kracht. Vgl. bl. 174, al. 2.

14) „bald aufgeht , (rijzen, opengaan).

16j „Mercurio".

Sluiten