Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wil aan den Koning en de Engelenvorsten zijn in den raad met den Koning.

Maar gij zult alhier weten, dat zii alle een liefde-wil onder

malkander hebben; niemand misgunt een ander zijn gestalte en schoonheid, want gelijk als het in de Geesten Gods toegaat, alzoo ook onder haar. Ook zoo hebben alle te gelijk de Goddelijke vreugde, efi genieten alle tegelijk de Hemelsche spijze; daar is geen onderscheid in. Maar 35) in de verwen en sterkte der kracht is een onderscheid, maar in de volkomenheid gansch niet, want een ieder heeft de kracht van al Geesten Gods in zich; daarom, als het licht van den Zone Gods haar aanschijnt, zoo vertoont zich de qualiteit van ieder Engel met de verwe.

Ik hèbbe van de gestalten en verwen maar eenige verhaald, maar daar zijn er veel meer, die ik om de kortheidswille niet schrijven zal. Want gelijk als zich de Godheid in oneindelijkheid36) vertoont met haar opstijgen, alzoo zijn er ook ondoorgrondelijk velerlei verwen en gestalten onder de Engelen; ik kan u in deze wereld geen rechte gelijkenis wijzen als de bloeiende Aardbodem in de Mei; die is een dood en aardsch voorbeeld.

Wat doen dan de Engelen Gods in den Hemel, of waarom of tot wat einde heeft ze God geschapen?

Dat moogt gij, gierigaards, merken die in deze wereld naar hoovaardij, eer, roem, geweld, geld en goed tracht en dringt den arme zijn zweet en bloed af en verpraalt zijn arbeid en meent beter te zijn als de eenvoudige gemeene37),

waartoe u Uod öeschanen heeft

Waarom heeft God Engelenvorsten geschapen en niet alle

• 1 • • f 1 • r /**

in Beiimneiar

Ziet, God is een God van orde; gelijk als het nu in zijn

35) ,,Nur", slechts.

36) ,,in 's unendliche".

37) „Laie". Op deze passage wordt o. a. door dr. Hvlkema in

de Inleiding zijner Bloemlezing de aandacht öevestiéd fbl.

XIII). Reeds in de boekjes van zijn vader Casper vertoonen zich de eerste SDoren van ..snciaal dpvnpl"

i " Ö ~ ^ .

Sluiten