Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWIJZER

der Zinnebeelden dezes Boeks, EERSTE DEEL.

an den trek des Vaders en hoe de mensch die

moet volgen. 12

II. Van den strijd tusschen Geest en Vleesch. 16

III. Van de inwendige en uitwendige dingen. 20

IV. Van het vinden zijns zelfs en van rechtschapen ernst. 24

V. Van de Zachtmoedigheid. 28

VI. Van de Ootmoedigheid. 32 VIL Van de geestelijke zoetigheid of genade,

en 'van de onwijsheid' der menschen. 36

VIII. Van onttrekking der Genade. 40

IX. Van onreine gedachten. 44

X. Van de algemeene Goddelijke Zonneschijn 48

XI. Van den boom des Christelijken Geloofs. 52

XII. Van de veiligste weg om door de duistere "wereld te gaan in 't eeuwige Vaderland. 56

XIII. Van den afvloeienden stroom der Zonden

en hoe de Ziele daar tegen op moet roeien 60

TWEEDE DEEL.

XIV. Van het waken des Geestes. 66

XV. Van 'het vergeven der Zonden. 70

XVI. Van de Wedergeboorte of nieuwe Kreatuur. 74

XVII. Van het Paradijs, waar het is, en hoe men

dat beschouwen kan. 78

XVIII. Van de overaltegenwoordigheid en nabijheid Gods. 82

XIX. Van de Ziele, wat zij eigenlijk is. 86

XX. Hoe wij Christus wezenlijk in ons moeten hebben. 90

XXL Hoe 't zich met een vrome Ziele verhoudt,

in 't afsterven des Lichaams. 94

Sluiten