Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jong, en veris de tijd toen ik hier kwam in mijn eenvoudig spinsterkleedje !... Ik kwam uit het arme Kempenland, waar schraal zijn de vruchten en berooid het ijverige volk.Ik kwam blootsvoets, en ik was een jong weeskind, 't Was in den tijd toen prinsen nog mooie herderinnekens kozen tot bruid.... maar ik was eene spinster.... eene spinster die heele dagen te spinnen zat voor mijne deur, luisterend hoe de vogels zongen, de krekels tjierpten en de mastbosschen ruischten. 's Avonds kwaakten de kikkers in den poel voor mijne hut. Naarstig spon ik vele dagen en werd eene jonge maagd. Ik woonde ver van het dorp, want mijn huis stond

tegen den eenzamen zandweg 't Leven was er zoet en rustig.

In lange winternachten droomde ik blije hersenschimmen, en buiten vlokte broos en glinsterend de sneeuw, en spreidde zijn hermelijnen mantel over het landschap.

Maar een nieuwe lentelucht kwam streelen mijn gelaat en mijne wangen. Het groen ontsprong zijne zwachtels en zijne knoppen, en alles rook naar de mei, zoo honingzoet en zuiver. Dagelijks keerden meer vogels, en vlinders en bijen kwamen zich vermeien op de eerste veldbloemen. Soms zat ik zalig en stil te mijmeren midden van duizenden, wondere geruchten, omgeven van den balsemgeur, die steeg alom. Andermaal zong ik blije vooiskens, zong zooals het vrije vogelvolk mij voordeed. Eens, wijl de nipneuzende, wilde konijntjes haasken-over speelden op den zandweg, — want zij geneerden zich niet voor mij, de lieve beestjes —; eens bedelde een wonderlijk, oud vrouwken langs de baan. Zij ging gebogen van ouderdom en steunde op een stok. Een kapmantel omsloot haar lijf, dat uitgedroogd was als een dorren tak. Ik spijsde haar gastvrij, verbond hare bebloede voeten, en liet haar rusten in mijn bed. Toen zij 's anderendaags reisvaardig stond, kuste zij mijne handen en voorspelde : « Spinster ! Spinsterken zoet ! Gij wordt er nog eenmaal eene koninginne ! Ik zegen u, ik ben oud van jaren, en rijk aan onder-

Sluiten