Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het Fransche woord pendant(') het Hollandsche weerga en niet het uit hetHoogduitsch overgenomen woord tegenhanger. Voor assistent, hoofdbediende, voor bassecour, werf of achterplaats, enz.

Men dient bij dit alles wel in het oog te houden, dat er woorden zijn, die aan geheel de beschaafde wereld behooren, woorden die een soort van eigen taal uitmaken en in alle talen zijn opgenomen en die het van algemeen belang is te behouden. Denken wij hierbij aan de benamingen voor de verschillende rangen in den krijgsdienst, of aan algemeen gebruikte woorden bij het Rechtswezen?

Als Heremans op het Congres te Rotterdam in 1865 vragend uitroept : « Zal er dan nooit iemand opstaan, die op het voetspoor van den Rotterdammer Huig de Groot, in onze pleitzalen zoowel als elders, al die vreemdelingen door echte Nederlanders zal durven vervangen? » dan waag ik het, met het oog op het bovengezegde, die vraag ontkennend te beantwoorden. Hoewel woorden als : contradictoir, interlocutoir, surséance, enz. voor het groote publiek niet verstaanbaar, vrees ik dat de Hollandsche plaatsvervangers dat evenmin zouden zijn.

Den 8" Mei 1809 werd dus door Mr. Willem Bilderdijk, naar aanleiding van Koning Lodewijks besluit, breedvoerig en duidelijk betoogd, dat er twee lijsten moesten worden samengesteld en de wijze waarop dit moest geschieden. Zoowel in het Rijksarchief als in de Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage heb ik te vergeefs naar die lijsten gezocht. Ik vermoed, dat ze nooit zijn opgemaakt, waarschijnlijk als gevolg van de inlijving van het koninkrijk der Nederlanden bij het Fransche Keizerrijk in het volgende jaar 1810.

En nu, na negentig jaar, moet ik nog vragen : bezit onze taal- en letterkunde zoodanige lijsten?

Den Noordnederlanders wil ik in herinnering brengen dat hier te Gent bij A. Siffer in 1895 het licht zag : « Bastaardwoordenboek, door Jan Broeckaert, werkend lid der Koninklijke Ylaamsche Academie. »

(1) In den zin : dat is een pendant van dit schilderstuk.

Sluiten