Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

straat aldaar ventlue-huis. Men heeft waarschijnlijk gedacht: huis is in het Fransch maison, maison is vrouwelijk, dus vendue moet een e hebben.

Het volk, die eenvoudige, druk bezige menschen, de kleine burger- en werkliedenstand, heeft een afkeer van die vreemde woorden, die het niet verstaat. Vindt men onder hen personen, die, als blijk van meerdere beschaving, bastaardwoorden willen gebruiken, dan worden deze niet zelden nog meer verbasterd. Zoo vond ik als voorbeelden aangehaald :

« Hij heeft gesticulaties (voor congesties) in zijn hoofd. »

« Hij heeft vergeten zijn arrestatie (voor attestatie) mede te nemen. >

* Hij heeft de circulaire (voor cellulaire) gevangenis gezien. »

• Hij draagt een conversatiebril(voor conservatiebril).»

Op het Congres te Antwerpen hield uw groote redenaar

Mr. Jan Van Ryswyck een voordracht over: De beschaafde uitspraak onzer taal. Terloops haalde hij eenige veel gebruikte bastaardwoorden aan, en drukte vooral op het verkeerde gebruik, den verkeerden zin, die algemeen aan die woorden wordt gegeven. Ik herinner mij o. a. nog : Die persoon heeft een maintenee. Hij spreekt met een flux de bouche. In de Handelingen heeft de Heer Van Ryswyck (zeker omdat het eene afwijking op zijn onderwerp was), die bastaarden niet laten opnemen.

De waarheid van elke overtuiging berust op de klaarheid en juistheid der gedachte.

De klaarheid der gedachte is afhankelijk van de juistheid en duidelijkheid der taal.

Men zorge de duidelijkheid der taal te handhaven, ze van benevelende woordvormingen te zuiveren en men zal veel hebben toegebracht tot de klaarheid der gedachte.

Men moet dus het gebruik van inconsequente bastaardwoorden en vormen onverbiddelijk nalaten, wanneer dit mogelijk is. Men noemt wel eens Dr. J. A. Alberdingk Thym als een vriend van bastaardwoorden, maar ten

Sluiten