Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dat zij uit eigenzinnigheid handelde; — in haar hart had ze een heelen strijd moeten doorstrijden vóór zij zeker wist dat zij den moed zou hebben vol te houden, en zich te wijden aan de mooie, maar moeilijke levenstaak. En telkens als ze zoo keek naar de juist in vollen bloei staande kastanje-boomen, of onderweg een welbekend gezicht tegenkwam van een arbeider, die haar vriendelijk groette, dan sprongen haar de tranen in de oogen wanneer ze bedacht hoe gauw zij nu in een heel andere, vreemde omgeving zou zijn, in een groole stad waar niemand haar kende, waar zij hard en vermoeiend zou moeten werken in een dagelijkschen sleurgang van strenge regels en getrouw na te komen plichten, ademend in een atmospheer van ziekte en leed, en zonder hare lieve, verstandige ouders, zonder de gezellige, hartelijke Julie, en de levendige broertjes Henri en Frits; zonder George ook, die, als hij maar niet begon te kibbelen over hunne levensbeschouwing, toch zoo heel hartelijk en vroolijk kon zijn.

Ja zij zag er, nu de tijd zoo naderbij kwam, heusch erg, och zoo erg, tegen op. Zij had wel eens oogenblikken van groote zwakheid, waarin zij lust kreeg hare armen om moeders

LEVENSERNST. 2

Sluiten