Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dood van den heer Rendell. „Eerst was hij ontslagen, vader van een gezin, — dat daardoor broodeloos gemaakt was, — nu moesten zijn vrienden het ontgelden, alleen omdat zij rechtmatige verbeteringen wenschten. — Ieder, die zich niet slaafs onderwierp,werd meedoogenloos weggezonden ; beweerde hij. „Hij rekende er maar op die meneer Ruysdael dat de groote meerderheid van de arbeiders met zich doen liet wat hij wilde, omdat zij al zoo lange jaren op de fabriek en onder den heer Rendell gewerkt hadden; en nu den opvolger terwille van diens nagedachtenis, verdroegen."

Met zulke opruiende taal gelukte het, de meening meer en meer veld te doen winnen dat George een vijand van het werkvolk was, die, omdat hij een paar noodzakelijke veranderingen had ingevoerd, met het verleden trachtte te breken ten nadeele van de arbeiders, en in zijn eigen belang alleen. — Wel waren er altijd nog velen die kalm en bedaard hun gang gingen, en van al die praatjes niets hooren wilden, zoodat er nog van geen werkstaking kon sprake zijn; maar toch breidde de invloed der ontevredenen zich uit, en, zooals het bij de menschen dikwijls gaat, meer dan één werkman sloot zich bij de

Sluiten