Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was den anderen dag. — Hélène was eerst zoo verbaasd en ontsteld over deze onverwachte wending, dat zij nauwelijks acht sloeg op hetgeen Julie er verder bijvoegde van haar geheimgehouden correspondentie en haar vriendschap met Charles. — De eerste en eenicre

O

gedachte die voor het oogenblik door hare hersenen ging was aan de groote teleurstelling welke George wachtte door dit plotselinge nieuws. — Eei*st langzamerhand luisterde zij kalmer, en gaf er zich toen rekenschap van hoe Julie, door haar moedwillig stilzwijgen, George met valsche hoop had gevleid. — Als hij immers bijtijds geweten had op welken voet Julie met Charles stond, dan zou hij zich waarschijnlijk geen illusie ten haren opzichte gemaakt hebben. — En, in elk geval, Julie-zelve zou zich dan niets te verwijten hebben gehad, omdat zij oprecht en eerlijk ware geweest.

Daarom viel zij heftig hare zuster in de rede :

„Het is leelijk van je wat je gedaan hebt, heel leelijk; je hebt ons allen bedrogen."

Julie had ,zoo stellig op de verzoenende tusschenkomst harer zachte oudste zuster gerekend.

,,Och toe Hélène wees er niet boos om,''

Sluiten