Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen in een verkeerd denkbeeld gebracht. — De vraag is nu: Wat zullen wij verder doen ?"

Mevrouw Rendell had tot hiertoe veel meer stilgestaan bij het onwaar gedrag van Julie ten haren opzichte, dan bij het daaruit voortgevloeid aanzoek van Charles Rahden.

„Het spreekt van zelf," zeide zij — ,,dat Julie door haar onverantwoordelijke kinderachtigheid bewezen heeft volstrekt niet zoo hoog te staan, en zulk een vast karakter te bezitten, als ik van haar geloofde. — Ik beschouw hetgeen tusschen Charles en haar is voorgevallen daarom ook alleen als een bewijs te meer van die kinderachtigheid."

Hélène kon hiertegen niet veel zeggen. Maar zij voelde zich toch tegenover hare zuster verplicht vergoedelijkend tusschenbeide te komen. „Ik geloof wel, dat Julie er op dit oogenblik innig berouw van heeft, dat zij u zoo onaardig behandelde; en dat zij er zich nooit behoorlijk rekenschap van gaf hoe het vroeg of laat tot een ontdekking komen moest. — De ziekte van George en haar angst, nadat het tusschen Charles en haar tot een verklaring gekomen is, hebben haar stellig veel ernstiger gemaakt."

Maar mevrouw wilde van geen verontschuldiging hooren.

Sluiten