Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijde mijnen Heer nabij en geve hem verder geluk en zegen. Hij blijve mijns Heeren opperste Raadsman en Helper in alle dingen, en wil hem met al mijne innig geliefde zonen, die ik niet weet hoe het hun gaat en waar zij zijn, ten allen tijde behoeden en in eeuwigheid bewaren. Van harte dank ik mijnen Heer, dat hij mij van tijd tot tijd schrijft, waardoor ik hooren kan, hoe het mijnen Heer gaat: want als ik uw schrift zie, is mijn hart een tijd lang gerust. Ik bid u op het vriendelijkst, al is het dat mijne zonen thans niet te huis zijn, mij toch van tijd tot tijd mijns Heeren toestand te laten weten. Niets in de wereld verheugt mij meer, dan uwe gezondheid en welstand te hooren. Ik wil zooveel mij God genade verleent, met mijn gebed en dankzegging tot den Almachtige naarstig aanhouden, in het vertrouwen dat Hij Mijnen Heer en Zijne helpers, niet zal verlaten, met Zijne genade en barmhartigheid hun ten allen tijde nabij zijn en eeuwiglijk in Zijne goddelijke hoede en bescherming bewaren.

Mijns Heeren dienstwillige getrouwe moeder, zoolang ik leef,

Juliana, gravin van Nassau, weduwe.

Op 14 April 1574 had de noodlottige slag plaats op de Mookerheide waar hare zonen Lodewijk en Hendrik omkwamen. Daar de lijken der beide graven niet werden gevonden, was er nog hoop dat de jonge graven in gevangenschap leefden. Diezelfde hoop koesterde ook de Keurvorst van de Paltz, Frederik III, omtrent zijnen zoon Christoffel, die ook bij die gelegenheid omkwam. De bevestiging dezer hoop bleef evenwel uit.

Nadat zij eerst hare blijdschap betuigd heeft over de overwinning door de Vlissingers op de Schelde behaald onder bevel van Boisot, stort de moeder aan den Prins haar hart uit in de volgende woorden:

Sluiten