Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pen, vorstelijk heeft de Heere haren strijd bekroond — en beloond tevens, in de lange rij van vorsten en vorstinnen die van haar afstammen.

Dat tot die afstammelingen mede behoort de jonge Nederlandsche Prinses, stemme het blijde Nederland tot dankbaarheid aan Hem, die het in Juliana's nakomelingen zooveel goeds heeft geschonken.

De linde van Juliana's dagen, welke nog op de hoogte van Dillenburg's slot aanwezig is, moge het verleden met het heden verbinden, op nog lieflijker wijs verbindt de naam van de jonggeborene prinses Juliana het heden met het verleden. Door de vriendelijke hand Gods zien wij in dat verleden den band 'gelegd tusschen Oranje-Nassau en Nederland; uit die zelfde Hand ontvingen Oranje en Nederland thans een onverdiend geschenk. Deze Hand, die beiden saamgevoegd heeft, blijve zegenend over de jonge prinses.

De nagedachtenis van Juliana van Nassau herinnert luide aan het woord van den psalmist: „God de Heere is eene Zon en een Schild, de Heere zal genade en eere geven, Hij zal het goede niet onthouden, die in oprechtheid wandelen, Heere der heirscharen! welgelukzalig is de mensch die op U vertrouwt!"

Sluiten